• Dvory nad Žitavou č. 2
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 1

Uznesenie z členskej schôdze MsO SRZ Nové Zámky

konanej dňa 9. 3. 2024 v Nových Zámkoch

Členská schôdza MsO SRZ Nové Zámky vychádzajúc zo správy o činnosti organizácie za obdobie od ostatnej členskej schôdze konanej 4. 3. 2023, zo správy o hospodárení MsO SRZ v roku 2023, zo správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2023 a predloženého plánu rozpočtu MsO SRZ Nové Zámky na rok 2023 a odznených diskusných príspevkov súhlasí s nasledovným uznesením:

A./ konštatuje:

Stav členskej základne

k  31. 12. 2023    2 378 

z toho: dospelí a dôchodcovia   1932

mládež a študenti do 25 rokov  103

deti od 3-14 rokov  343

oproti roku 2022 sa zvýšil počet o 7 rybárov.                  

B./ berie na vedomie:

- správu o plnení zarybnenia za rok 2023

- kontrolu plnenia uznesenia členskej schôdze za rok 2023

C./ schvaľuje:

 1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Nové Zámky za rok 2023.
 2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2023 a účtovnú uzávierku za rok 2023.
 3. Rozpočet na rok 2024.
 4. Správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2023.
 5. Plán hlavných úloh na rok 2024.
 6. Vyplývajúc zo Stanov SRZ, § 6 – práva a povinnosti členov zväzu, bod 2, písmeno e – povinnosť odpracovať 5 hodín brigády pri zveľaďovaní a údržbe rybárskych revírov všetkým dospelým rybárom nad 18 rokov. Účasť invalidných dôchodcov, dôchodcov nad 63 rokov   vrátane na rok 2024 a žien je dobrovoľná. Členovia RS a adepti sa uvedenej brigádnickej povinnosti nemusia zúčastniť. Pri nesplnení uvedenej povinnosti člen SRZ uhradí 35 € na rok 2025 .
 7. Schvaľuje dôchodcom, ktorí v príslušnom roku dovŕšili 70 rokov majú zľavu vo výške 20 € na miestne povolenie na rok 2025. Na rok 2025 sa stanovuje vek 70 rokov a podmienka 15 rokov neprerušeného členstva v MsO SRZ Nové Zámky.
 8. Pri prestupe členov z iných organizácií sú nasledovné príspevky na zarybnenie za rok 2025:

dospelí (muži, ženy a dôchodcovia) 60 €, mládež od 15 do 17 rokov a  študenti denného štúdia od 18 do 25 rokov vo výške 20 €, deti do 6 rokov 0 €, deti od 6 do 14 rokov vo výške 10 €.

O prestupe musí rozhodnúť výbor MsO SRZ Nové Zámky po doporučení dvomi štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Nové Zámky.

D./ ukladá:

 1. Sledovať a zabezpečovať ochranu životného prostredia s dôrazom na zabezpečenie čistoty okolo našich revírov, ochranu športového rybárstva v zmysle platného zákona č. 216/18 Z. z. z 13. 6. 2018 a jej Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z. z. zo 29. 11. 2018, ktoré sú účinné od 1. 1. 2019.
 2. Naďalej sa venovať eliminovaniu pytliactva na našich revíroch a dôsledne sledovať dodržiavanie zákona o rybárstve a jej vykonávacej vyhlášky.
 3. Chrániť majetok MsO SRZ Nové Zámky a využívať ho v prospech členov našej organizácie. 
 4. V zmysle zákonov vymáhať náhrady škody spôsobené na rybách ako i majetku organizácie.
 5. Zabezpečiť školenia podľa potreby a skúšky pre deti, mládež ako i dospelých, ktorí sa uchádzajú o členstvo v našej organizácii. Zvýšiť agitáciu detí a mládeže na vstup do organizácie.
 6. Podporovať a zabezpečovať činnosť športového odboru RT a LRU - Feeder v zmysle stanovených cieľov na rok 2024 a schváleného rozpočtu na rok 2024.
 7. Naďalej skvalitňovať chov rybích násad v roku 2024 na chovných rybníkoch a zabezpečiť zarybňovanie revírov v zmysle zarybňovacieho plánu na rok 2024.
 8. Výboru MsO SRZ Nové Zámky naďalej monitorovať kontamináciu nežiadúcimi ťažkými kovmi v rieke Nitra a cestou SRZ Rady Žilina v maximálnej miere sa usilovať o odstránenie tohto stavu.
 9. Schvaľuje na roky 2023 – 2025 u kapra rybničného obmedzená lovná miera nasledovne: dolná miera 45 cm a horná miera 65 cm. Platí to na všetkých revíroch SRZ MsO Nové Zámky.
 10. Schvaľuje na roky 2023 – 2025 u lieňa sliznatého obmedzená lovná miera nasledovne: dolná miera 35 cm a horná miera 50 cm. Platí to na všetkých revíroch SRZ MsO Nové Zámky. 

 

 

V Nových Zámkoch, dňa  09.03.2024

 

Za návrhovú komisiu: 

Sárai Tibor - predseda návrhnovej komisie

Mgr. Ján Szkokan - člen návrhovej komisie

Peter Dubnický - člen návrhovej komisie