• Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Kurzweillovo jazero

Uznesenie z členskej schôdze MsO SRZ Nové Zámky konanej dňa 11.09.2021 v Nových Zámkoch

Členská schôdza MsO SRZ Nové Zámky vychádzajúc zo správy o činnosti organizácie za obdobie od ostatnej členskej schôdze konanej 12. 9. 2020, zo správy o hospodárení MsO SRZ v roku 2020, zo správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2020 a predloženého plánu rozpočtu MsO SRZ Nové Zámky na rok 2021 a odznelých diskusných príspevkov súhlasí s nasledovným uznesením:

A.) konštatuje:
- stav členskej základne k 31.12.2020 bol 2029

z toho:

muži 1218
ženy 44
dôchodcovia 454
mládež 86
deti 229

oproti roku 2019 sa zvýšil počet o 89 rybárov.

B.) berie na vedomie:
- správu o plnení zarybnenia za rok 2020
- kontrolu plnenia uznesenia členskej schôdze za rok 2020

C.) schvaľuje:

 1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Nové Zámky za rok 2020.
 2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2019 a účtovnú uzávierku za rok 2020.
 3. Rozpočet na rok 2021.
 4. Správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2020
 5. Plán hlavných úloh na rok 2021
 6. Vyplývajúc zo Stanov SRZ, § 6 – práva a povinnosti členov zväzu, bod 2, písmeno e – povinnosť odpracovať 5 hodín brigády pri zveľaďovaní a údržbe rybárskych revírov všetkým dospelým rybárom nad 18 rokov. Účasť invalidných dôchodcov, dôchodcov nad 63 rokov vrátane na rok 2021 a žien je dobrovoľná. Členovia RS a adepti sa uvedenej brigádnickej povinnosti nemusia zúčastniť. Pri nesplnení uvedenej povinnosti člen SRZ uhradí 35 € na rok 2021.
 7. Schvaľuje dôchodcom, ktorí v príslušnom roku dovŕšili 70 rokov majú zľavu vo výške 7 € na miestne povolenie na rok 2020. Na rok 2020 sa stanovuje vek 70 rokov a podmienka 15 rokov neprerušeného členstva v MsO SRZ Nové Zámky.
 8. Pri prestupe členov z iných organizácií sú nasledovné poplatky: dospelí (muži, ženy a dôchodcovia) 60 € a mládež /študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov/ vo výške 20 €, deti do 14 rokov bez poplatku na rok 2021. O prestupe musí rozhodnúť výbor MsO SRZ Nové Zámky po doporučení dvomi štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Nové Zámky.

D.) ukladá:

 1. Sledovať a zabezpečovať ochranu životného prostredia s dôrazom na zabezpečenie čistoty okolo našich revírov, ochranu športového rybárstva v zmysle platného zákona č. 216/18 Z. z. z 13. 6. 2018 a jej Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z. z. zo 29. 11. 2018, ktoré sú účinné od 1. 1. 2019.
 2. Naďalej sa venovať eliminovaniu pytliactva na našich revíroch a dôsledne sledovať dodržiavanie zákona o rybárstve a jej vykonávacej vyhlášky.
 3. Chrániť majetok MsO SRZ Nové Zámky a využívať ho v prospech členov našej organizácie.
 4. V zmysle zákonov vymáhať náhrady škody spôsobené na rybách ako i majetku organizácie.
 5. Zabezpečiť školenia podľa potreby a skúšky pre deti, mládež ako i dospelých, ktorí sa uchádzajú o členstvo v našej organizácii. Zvýšiť agitáciu detí a mládeže na vstup do organizácie.
 6. Podporovať a zabezpečovať činnosť športového odboru RT a LRU plávaná a LRU-feeder v zmysle stanovených cieľov na rok 2021 a schváleného rozpočtu na rok 2021.
 7. Naďalej skvalitňovať chov rybích násad v roku 2021 na chovných rybníkoch a zabezpečiť zarybňovanie revírov v zmysle zarybňovacieho plánu na rok 2021.
 8. Výboru MsO SRZ Nové Zámky naďalej monitorovať kontamináciu nežiadúcimi ťažkými kovmi v rieke Nitra a cestou SRZ Rady Žilina v maximálnej miere sa usilovať o odstránenie tohto stavu.
 9. Schvaľuje návrh, aby každý dospelý člen MsO SRZ Nové Zámky od veku 18 rokov, okrem dôchodcov zaplatili povinne sumu 2 Euro na sponzorovanie športovcov v MsO SRZ Nové Zámky.
 10. Neschvaľuje návrh, režim „chyť a pusť“ na Štrkovisku Dvory nad Žitavou č.4 2-3240-1-1.

 

V Nových Zámkoch, dňa 11.09.2021